OBCHODNÉ PODMIENKY www.washiwashi.sk

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na internetový obchod www.washiwashi.sk

 

1. OBJEDNÁVANIE

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané bez DPH – nie som platca DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Spôsob platby: prevod na náš účet. Po obdržaní platby zásielky distribuujeme podľa dodacej lehoty, pozri odsek 5 nižšie.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 3, odst. 1 písm. h) má spotrebiteľ právo dostúpiť od zmluvy, pozri odsek 7 nižšie.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 4, odst. 2, spotrebiteľ potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť jej cenu.


2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), vás budeme kontaktovať, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. 


3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 2 hodín od jej prijatia zrušiť a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú po stornovaní objednávky finančné prostriedky do 3 dní prevedené na Vami určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.


4. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám pošleme ako doporučenú zásielku pri platbe prevodom vopred na náš účet,


5. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 3-5 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý je označený "skladom" odosielame do 3 pracovných dní odo dňa objednania. Tovar skladom znamená, že je k dispozícii fyzicky u nás. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Môže sa stať, že tovar je medzičasom vypredaný a nie je dostupný ani u dodávateľa, v takom prípade Vás budeme okamžite informovať o možnosti riešenia vzniknutej situácie, teda o pozmenení objednávky, prípadne jej stornovaní. Daňový doklad (faktúra - slúži aj ako záručný list) je dodávaná spolu s tovarom, prípadne e-mailom.


6. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dojednané podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 7, odst. 1, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty písomnou formou (postačuje e-mailom).

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 7, odst. 6 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru a nedohodne sa so zákazníkom na náhradnom plnení. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade odstúpenia od zmluvy a predchádzajúcej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené v zákonnej lehote 14 dní na Vami určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Vrátenie tovaru zákazníkom

Pred vrátením tovaru nám zašlite oznámenie o odstúpení od zmluvy (postačuje e-mailom). Tovar nám posielajte výhradne ako doporučenú zásielku alebo balík na adresu: Andrea Mandáková, Bartoškova 5, 831 04 Bratislava. V žiadnom prípade nie ako dobierku - bude Vám vrátená.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku.

Pri odstúpení od zmluvy znáša zákazník náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne (musí byť tovar vrátený, resp. preukázateľne zdokladované jeho vrátenie - ako aj prípadného akciové príslušenstva - darčeku), najneskôr však v lehote 14 dní v súlade s ustanoveniami zákona, a to prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.  Registráciou zákazníci (obchodní partneri) v tomto e-shope zároveň súhlasia s tým, že im dodávateľ môže oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, doporučený list...). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.


9. REKLAMÁCIE

V prípade neoprávnenej reklamácie, budeme účtovať náklady na poštovné zákazníkovi!!!

9/a
Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho/ Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 108/2000 Z.z. Zákazník je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať!
V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa.

9/b
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

9/c
Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme - bude Kupujúcemu vrátený. Tovar by mal byť zasielaný na našu adresu doporučene. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.

9/d
Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

9/e
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania.